Dịch vụ đăng ký bản quyền Slogan
#slogan với vai trò như một khẩu hiệu đại diện cho thương hiệu luôn có tác dụng ảnh hưởng tích cực, lớn lao tới sự phát triển của thương hiệu. Slogan được biết tới như là bức thông điệp trong kinh doanh và là một phần tài sản vô hình của doanh nghiệp.
Đăng ký Slogan độc quyền nhằm bảo vệ các quyền chính đáng của mình trước những hành vi sử dụng trái phép, đồng thời khẳng định việc sử dụng Slogan là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chi tiết: https://luathungson.vn/dich-vu....-dang-ky-ban-quyen-s